top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLUBU POD KOLUMNAMI WE WROCŁAWIU


1. Administrator danych 

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Klub pod Kolumnami we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław. 

Ponadto współadministratorami danych osobowych udostępnianych w naszych mediach społecznościowych są właściciele platform społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube i Twitter.


2. Inspektor Ochrony Danych 

Klub pod Kolumnami we Wrocławiu wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych: info@kolumny.art lub pod adresem siedziby klubu jak wyżej. 


3. Zasady bezpieczeństwa 

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenia bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, zęby informacje osobowe były: 

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 

 • dokładne i aktualne, 

 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne, 

 • bezpiecznie przechowywane. 


4. Czy musisz podawać swoje dane osobowe? 

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Klub pod Kolumnami we Wrocławiu z wymogów prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez Klub pod Kolumnami we Wrocławiu (m.in. w ramach organizacji wystaw i wydarzeń, wnioskowania o zgodę na publikację, wypożyczanie sprzętu itp.) lub aby zostać jego pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe. 

W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Klub pod Kolumnami we Wrocławiu w celach marketingowych – otrzymywanie zaproszeń na wernisaże
i wydarzenia, otrzymywanie newslettera) podanie danych jest dobrowolne. 


5. Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania 

Realizując swoje funkcje statutowe na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celach: 

- Rekrutacja pracowników 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w szczególności art. 22(1) § 1. 
Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w szczególności art. 22(1) § 1 
Nie dłużej niż rok od zakończenia rekrutacji. 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy. 

- Obsługa korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów.

- Monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
- Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu. 

- Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem 

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat. 

- Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych 

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa. 

- Prowadzenie działań marketingowych 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
Do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

-Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi

art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.


6. Odbiorcy danych 

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom: 

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność lub podmiotom współpracującym z Klubem pod Kolumnami we Wrocławiu w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Klubem pod Kolumnami we Wrocławiu i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, 

bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, 

firmom spedycyjnym w celu realizacji usług, 

dostawcy usług płatniczych – przy zamawianiu w naszej księgarni internetowej (dostawcy usług płatniczych zbierają dane we własnym zakresie, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych). Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności realizacji umowy sprzedaży. 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Klub pod Kolumnami we Wrocławiu, przysługuje prawo do: 

 • dostępu do swoich danych osobowych, 

 • sprostowania swoich danych osobowych, 

 • usunięcia swoich danych osobowych, 

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 • przenoszenia swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


7. Przekazywanie danych do państw trzecich 

Administrator danych zastrzega sobie, że może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe do państw trzecich w przypadku, gdy: 

 • użytkownik wyrazi na to zgodę lub

 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub 

 • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług, 

 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.


8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Polityka Prywatności: Tekst
bottom of page